ទិដ្ឋភាពល្អស្រស់តាមផ្លូវវង់តូចក្នុងរមណីយដ្ឋានអង្គរនារដូវវស្សា

 ដោយ:កវី/សៀមរាប៖ ទេសភាពបៃតងដ៏ស្រស់ស្អាតតាមដងផ្លូវវង់តូច ក្នុងតំបន់រមណីយដ្ឋានអង្គរកាន់តែចាប់អារម្មណ៍ បន្ទាប់ដងផ្លូវទាំងនោះត្រូវបានកែលម្អរួចរាល់។ 

ទិដ្ឋភាពទាំងនេះ បានកំពុងនឹងធ្វើឱ្យអ្នកធ្វើដំណើរ ជាពិសេសភ្ញៀវទេសចរលង់ស្មារតីនឹងទេសភាពបៃតងតាមដងផ្លូវ ព្រមទាំងបង្កើតនូវចំណីអារម្មណ៍ទេសភាពវប្បធម៌ដ៏អស្ចារ្យ៕