ក្រុមហ៊ុន ពៅ បញ្ញា អុិនវេសមេន ជូនដំណឹងពីការផ្លាស់ប្តូរទីតាំងរបស់ខ្លួន


សៀមរាម៖ ក្រុមហ៊ុន ពៅ បញ្ញា អុិនវេសមេន ជាក្រុម ហ៊ុនប្រកបអាជីវកម្មទទួលបញ្ចាំ និងទទួលប្រាតិភោគដោយអនុប្បទាន មានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនដល់អតិថិជនរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងអស់អោយបានជ្រាបថា ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងខ្ញុំនឹងធ្វើការផ្លាស់ប្តូរទីតាំងពី អា ស័យដ្ឋានចាស់នៅភូមិវត្តស្វាយ សង្កាត់សាលាកំ រើក ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប មកទីតាំងថ្មី អាស័យដ្ឋានភូមិខ្នារ សង្កាត់ជ្រាវ ក្រុងសៀមរាប ខេត្ត សៀមរាប ។
អាស្រ័យដូចបានជម្រាបជូនខាងលើ សូមអតិថិជនទាំងអស់បានជ្រាបជាព័ត៌មាន និងអញ្ជើញមកទូទាត់បញ្ជីចាស់អោយបានចប់សព្វគ្រប់សំរាប់ទីតាំងចាស់៕